Taxatie Gatse Hilles Buwlda

 

Uijtsprake van Tauxatie der huijsinge Hovinge cum annexis bij W. Gatse Hilles Bualda achtergelaten

Die plaets daer Gatse Hilles buwalda bij zijn leven gebruijckt ende bewoont heeft is bij mij ontfanger overgeven inden floreen drie en twintich 16 st. 4 penn. binnen dijck lasten, seven floreen 14 st. 4 penn. buijten dijck lasten.Somma 31 floreen 2 st. 12 p.
Soo dat onder dese somma te weten een dartich floreen twie stuijvers twaliff penningen is begrepen twie ? sijn beswaert met twie floreen en sestien stuijvers. In kennis mijn handt den 26 october |  Anno 1649 Montse Hanses  |  Anno 1649

Alsoo bij Acte vanden 15 Januarij 1650 die huijsinge schuijre bomen ende plantage met die Landen daertoe behorende het weeskint van W. Gatse Hilles Buwalda volgens ontworppene ontscheidinge daerinne gewaert sijn gelaten, en mitsdien de tijt en gelegentheit vereijschet, doet dei plaets ende sate cum annexis ijmant in bruijckma of de huijringe werden overgedraegen:  Soo verclaeren wij Sibble Hilles Rispens wonende tot Oostereijnt als curator Testamentarius over verschreven weeskindt ter eenre ende Sierck Hilles Buwalda wonende tot Tijerkwert ter andere zijden veraccordeert te sijn, dat ick Sierck die huijsinge ende schuijre sampt hovinge ende bomen tot Tauxatie ten overstaen
van 't Gerechte sal ontfangen ende daerop sampt op die landen sal verschieten soo vele verschreven tauxatie bovenden sal worden te bedraegen: Ende sulx alles voor de tijt van ses aenmalckanderen volgende jaeren nae expieratie van welcke jaertallen die huijsinge, schuijre bomen ende plantagie met vordere meijers gerechticheden weder sullen worden getauxeert ten overstaen van 't Gerechte offte
andersints van naebuijren offte verdere goede luijden ende hem huijrder betaelt worden soo vele dit alles weder bij tauxatie bevonden sal werden waerdich te sijn: met conditie nochtans, dat die huijrder ofte sijne erffgenaemen lopende dese jaertallen sullen (ende) mogen die selvige huijsinge , schuijre hovinge ende plantage cum annexio weder te verhuijren aen een bequam meijer sonder daeraff ijts te
betalen.... ..betaelen, als dat in sulcken gevallen die verh(uijrder) in qualiteit sal vermogen die huijsinge ende landen we(der)
aen te namen op tauxatie als voren. Sullende het verschot op tauxatie te doen jaerlijx te ? van ijder pondemate tot ses ende negentich int getal betaelen worden drie goude guldens ende een wael, ene bij de huijrder mede geholdet worden drie florenen (ende) andere Landtslasten, den dijckschattinge sampt wes daer aen de pendeert soo  ? extra ordinaris geen exempt. Ten welcken eijnde (toe) eensluijdende huijswerters door ondergeschreven secretaris sullen worden gemaeckt en bij pa? beneffens subscrijptie van de Ed. Here Jr. Ulbe van Aijlva Grietman ende Jan Jacobs Gerbranda mederechter over Wonseradeel als Commissaris, verteeckent om bij ijder een ontvangen te worden: daer op wij Grietman Commissaris ende secretaris op versoeck van paertijen ons hebben vervoecht tot Tijerckwert ten sterffhuijse van Gatse Hilles Buwalda om den tauxatie in desen gemeld (?) rechtelijck ende nae forma alhier gebruijckt laten geschieden. Int welcx doende bij ons Grietman ende mederechter gecomen sijn tue Mr. en Metselaers ende Timmermans beneffens een Gardenier met namen Eelcke Sipckes te Maccum ende Jacob Sijtses tot Witmarsum sampt Wopcke  ...iers t Franeker: Welcke onder eede te voren als hier bij desen gedaen voorts in het werck gestelt sijn ten overstaen van de welgemelte here Grietman ons ende selvis hebben getauxeert en geprijsen als volcht Tauxatie der hijsinge van W. Gatse Hilles Buwalda versturven tot Tijerckwert Ten eersten het binnen blau panne huijs met kelder ende kelders camer daerinne begrepen. Item daerinne beijde Gheffels versmolten, bevonden lanck te wesen ses sack ende hout voet, offte vier ende veertich hout voeten
Ten tueden wijs vijffentwintich houtvoeten Hier aff ijder sack wert getauxeert op tue hondert tue ende twintich goude guldens maecken een duijsent ses hondert tue ende twintich gg.
Post int geheel getauxeert op 1622

houtvoet = ong. 3,4 m1
28 meter (96 houtvoeten), 37 meter (125 houtvoeten), van 17 ‘Alkmaersche houtvoeten’ (= 4,75 m)