Grafsteen nr:29 Elingh Douw Bangema

Grafsteen 29

Anno 1653 de 17 en marty is in de heere gerust d eerbare Antie Homme dr Buma 29wapengewesene huisvrou va Elingh Douves Bangema ende leit alhier begraven

Anno 1653 de 9en marty is in de heere gerust [den] eerentpheste Elingh Douwes Bangma in leve mederechter va Wonzeradeel ende leit alhier begraven

Anno 1672 den 25 aprillis is in den heere gerust den erentpheste ende seer discreten Douwe Eelinghs Bangema in leeven dyckgraeff in Ymswolder Hem out ontrent 58 iaere ende leit alhier begrave

Anno 1694 den 12 maert is in den heere gerust die eerbaere ende seer deugdrycke Pyttie Feddes Siccama die geweesene echte huisvrouwe van Douwe Eelinghs Bangema out int 73 iaere ende leit alhier begraven

Ao 1750 den 24 october is in den heere gerust de eersame Geertje Ockes Bangma oud 9 jaer min 12 dagen en leit alhier begraven

Ao 1778 den 23 januarij is in den heere gerust de eersame Ocke Eelkes Bangma in leeven depeteerde van de Ymswolderhem en kerkvoogd van Dedgum oud 62 jaer en 14 dagen en leit alhier begraven

Anno 1785 den 29 maart is overleden Eeltje Okkes Bangma kerkvoogd van Dedgum in den ouderdom van ongeveerd 47 jaaren en leit hier begraven

Ao 1785 den 12 april is overleeden Okke Eeltjes Bangma oud in het 18de jaar en leit hier begraven

8 personen liggen in dit graf:

 1. Buma, Antje Hommes  gehuwd met Bangma, Eling Douwes(2)
 2. Bangma, Eling Douwes gehuwd  met Buma, Antje Hommes (1)
 3. Bangma, Douwe Elings was dijkgraaf, gehuwd  Siccama, Pietje Feddes Kind van Antje(1) en Eling(2)
 4. Siccama, Pietje Feddes gehuwd met Bangma, Douwe Elings(3) later gehuwd met de Predikant  Everhard Heraclitus Bornaeus
 5. Bangma, Geertje Okkes dochter van Okkes Eelkes Bangma(6) en Swopkje Tjalkes
 6. Bangma, Okke Eeltjes kerkvoogd gehuwd met Swopkje Tjalkes
 7. Bangma, Eeltje Okkes kerkvoogd zoon van Okke Eeltjes Bangma(6) en Swopkje Tjalkes
 8. Bangma, Okke Eeltjes zoon van Eeltje Okkes(7) en Akke Siemens

Grafsteen nr: 28 Sierck Hilles van Buwalda

Grafsteen 28

Int iaer ons heeren Iesu Christi Ao 1654 den 6 aprillis is in den heere gerust den e eerntphesten Sierck Hilles Buwalda oudt 61 iaer ende ley al hier begraven

Ao 1673 den 13 december sterff de eerbare Frouck Hilles Buwalda die huisvrou van Rueyert Binnes oldt int 22 iaer ende is hier begraven

Ao 1691 den 31 ianuarys is in den heere gerust de eersame Sierck Ippes Buwalda out in het 44 iaer en leit alhier begraven

Anno 1709 den 30 april is in den heere gerust den eersame Ype Buwalda vrigesel de soon van Sierk Buwalda olt int 30 iaer en leit alhier begraven

1714 den 21 november is in den heere gerust de eerbaare Siurtie Ulbes Homminga in leeven echte huisfrou van Sierck Ippes Buwalda out int 56ste jaer ende leit alhier begraven.

28LB  Kopje rechts boven
 Kopje links onder  Kopje rechts onder

 

 

5 personen liggen in dit Graf:

 1. Buwalda, Sierk Hilles zoon van Hille Ruurds Buwalda en Jaitske Sibles Oenema gehuwd met  Lycklama a Nijeholt, Froukje Hotses. Zijn moeder, Jayts Sibledr Oenema, verkocht in 1595 land aan Rienck Sybes en Auck Sybouts. Zij was in 1640 eigenaar van stem 25.( = Maskerboerherne Himdyk 2)
 2. Buwalda, Froukje Hilles dochter van Hille Sierks Buwalda (zoon van Sierk Hilles (1) en Froukje Lycklama a Nijeholt) gehuwd met Ruurd Binnes(3)
 3. Ruurd Binnes gehuwd met Buwalda, Froukje Hilles(2) 
 4. Homminga, Sjoerdje Ulbes van, gehuwd met Buwalda, Sierk Iepes  zoon van Iepe Sierks Buwalda en Antje Martens.Zij trouwd na de dood van Sieck met Jacobus Munnickhuis, oud secretaris van Wonseradeel en later met Andries Douwes Donia. Zij is een dochter van Ulbe Auckes Homminga, dijkgraaf van Imswolderhem In 1670 gebruiker-mede-eigenaar stem 27.
 5. Buwalda, Iepe Sierks zoon van Sierk Iepes Buwalda en Sjoerdje Homminga(4)

Grafsteen nr: 26 Janneke Eekoma

Grafsteen 26

 

Anno 1752 den 17 may is in de heere gerust de eerbaare Janneke Eekoma in leven huysvrouw van Dirk Banga mr tinnegieter tot Sneek oud int 67 jaar en leidt alhier begraven.

Ecoma, Janneke Jacobs gehuwd in1729 met Banga, Dirk Hendriks. Niet bekend waarom zij in Tjerkwerd begraven is.

Sneek, huwelijken 1729
Vermelding: Ondertrouw op 29 oktober 1729
Man : Dirk Hendriks Banga afkomstig van Sneek
Vrouw : Janneke Jacobs Ecoma afkomstig van Sneek
Sneek, huwelijken 1753
Vermelding: Ondertrouw op 3 februari 1753
Man : Dirk Banga afkomstig van Sneek
Vrouw : Clara Minnis Beisma afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is mr. tinnegieter

Grafsteen nr:27 Ipe Syercks Buwalda

Grafsteen 27

Anno 1662 de 5 october sterf de eerentpheste Ipe Syercks Buwalda out on[trent] .. iaer ende hier begraven

Anno 1662 den 29 october is in den heere gerust de eerbare ionge dochter Frouck Ipes dochter out int 10 iaer ende leit alhier begraven

A[nno] 1707 den 2 majus is in den heere gerust de eer[sa]men Anders Douwes Donia out int 54 iaeren en leit alhier begraven

Ao 1722 den 17 april is in den heere gerust den eersamen Jacobes Andris Donia de soon van Andries Douwes Donia out int 37ste iaar ende leit alhier begraven

27LinksBoven   27 rechts Boven 
Kopje Links Onder Kopje Rechts Onder

 

 

 

4 Personen ligen in dit graf:

 1. Buwalda, Iepe Sierks  zoon van Sierk Hilles Buwalda en Froukje Hotses Lycklama; gehuwd met Antje Martens (zie grafsteen 28)
 2. Buwalda, Froukje Iepes dochter van Iepe Sierks Buwalda(1) en Antje Martens.
 3. Donia, Andries Douwes van gehuwd met Sjoukje Ulbes Homminga. Zij was eerder gehuwd met Sierk Iepes Buwalda, zoon van Iepe Sierks Buwalda(1)
 4. Donia, Jacob Andries van zoon van Andries Douwes Donia(3) en Sjoukje Ulbes Homminga.

Grafsteen nr:25 Sybes Sybes

Grafsteen 25A ... de 13 ... [ste]rf de eersamen S[ybe?] Sybes en leit hier [beg[raven

 

Geen gegevens bekend van Sybe Sybes.

Subcategorieën

Extra artikels bij de grafstenen