31 Grafsteen

Grafsteen nr: 31 Iebe Lieuwes

Grafsteen 31

Anno 1664 den 30 martius is in den heere ontslapen den ersame Ieb Leeuues oudt ontrent int 54 iaer ende leidt alhier begraven

Anno 1669 den 4 iulius is in den heere ontslapen den eersame Poppe Fridses Hodde[ma] in leeven ontfanger en dorprechter van den dorpe Tierckwert oudt ontrent int 64 iaer ende leidt alhier begraven

Anno 1699 den 8 mayus is in den heere ontslapen die eerbare Ted Fridses in leeve eerste huisvrouwe van Ieb Leeuwes en daerna laeste huisvrouwe van Binte Ruierds oudt ontrent int 81 iaer ende leit alhier begraven

1721 de 6 Xber is in den heere gerust de eerbare Grietie Tjepkes Camp wed wylen de ontfanger Bauke Sickes Gerlsma out int 74 iaer en leit alhier begraven

4 Personen liggen in dit graf:

  1. Iebe Lieuwes sterfdatum: 30-3-1664 geboortejaar: 1611Gehuwd met Tetje Fridses(3)
  2. Hoddema, Poppe Fritses sterfdatum: 4-7-1669 geboortejaar: 1606 aant.: rechter; belastingontvanger gehuwd met Berber Emes, en Ulck Fongersdr. in 1648. hij is afkomstig van Wommels, hij is een zoon van Frits Poppes, hij is knecht bij de weduwe Jaeyts Hilledr. Jayts Hilles (weduwe) was eigenaar van stem 25 (maskeboerherne) In 1640 is Poppe Fridses gebruikers van stem 31. Eigenaar is Frids Montes.(zijn vader?)
  3. Tetje Fritses sterfdatum: 8-5-1699 geboortejaar: 1619 echtgenoot: geh. 1661 Binte Ruurds echtgenoot: geh. Iebe Lieuwes(1)
    1. Binte Ruurds geboortejaar: 1616 aant.: geb. rond 1616  In 1698 is Teth Fridses voor 1/4 eigenaar van stem 31. Weduwe Baucke Sicke Gerlsma ook voor 1/4 en gravin Carleson voor 1/2.  Misschien is Tetje een zuster van Poppe?
  4. Kamp, Grietje Tjepkes sterfdatum: 6-12-1721 geboortejaar: 1648 godsdienst: hervormd aant.: echtgenoot: geh. Gerlsma, Bauke Sikkes Gerlsma,
    1. Bauke Sikkes geboortejaar: 1642 godsdienst: hervormd aant.: geb. rond 1642; zoon van Sikke Haaies Gerlsma en Antje Sierks; overl. voor 1698  Zou het graf bij de erfenis/eigendom horen? Omdat Grietje Tjipkes voor de helft eigenares was van stem 31 gaf het haar misschien ook recht op dit graf. In 1698 is zij voor de helft eigenaar van stem 53.