Personele Kohieren

Naam

Abe en Hoite Wiebes
Aede Jelles
Age Jelles
Ale Murks
Anne Jans
Anske Alferts
Auke Tjommes
Baukjen Jakobs
Beern Bernardus
Bokkje Piers
Bouwe Tjeerds
Claas Annes
Claas Dirks
Claas Martens
Claas IJsbrands
Cornelis Wiepkes
Douwe Andries
Douwe Douwes
Douwe Dirks
Douwe Franses
Douwe Fokkes
Douwe Jakles
Douwe Jans
Douwe Obbes
Douwe Sietses
Douwe Siemens
Douwe Wiebes
Douwe Wiebrens
ds
Ds G.
Ds Samuel'
Durk Teekes
Eeltje Okkes
Eling Aukes
Evert Martens
Feijke Murks
Folkert Paulus
Fonger Klases
Foppe Rommerts
Frans Piers
Gerben Rintjes
Gerrit Oebeles
Gosse Pieters
Gosse Siebrens
Haije
Heere Haantjes
Hepke Lases
Hidde Annes
Hijlke Arjens
Hijlke Sjoerds
Hijlke en Claas Martens
Hofke Douwes
Ids Paulus
IJsbrand Andries
Jakfe Djurres
Jakle Djurres
Jan Allerts
Jan Andries
Jan Douwes
Jan Everts
Jan IJsbrands
Jan Siemens
Jeffe Gijsberts
Jeskje en Sjoukje Murks
Jillert Sjoerds
Johannes Everts
Johannes Jans
Johannes Lieuwes
Johannis Harmens
Jorrit Murks
Jurjen Jelles
Laas Hepkes
Lieuwe Johannes
Lofke Gerbens
Lolke febes
Marij Rienks
Marten Fongers
Minse Wiebes
Obbe Gerrits
Oebfe Gerrits
Oepke Fongers
Okke Eefkes
Otte Ruurds
Paulus Idses
Piebe Jentjes
Pier F. Franses`
Pieter Douwes
Pieter Ottes
Pieter Piekes
Pieter Wiebes
Reijn Tjebbes
Reijn en Sibbeltje Johannes
Rienk Obes
Rintje Jarigs
Romke Klases
Rommert Baukes
Sijmen Jans
Sijtse Jakobs
Simen Hettes
Simke Popkes
Sippe Sippes
Sjeuke Efings
Sjoukjen Murks
Sybe Sjuks
Sybren Douwes
Sybren Haantjes
Symen en Yeb Lolkes
Taeke Siebrens
Teeke Kfases
Teeke Rienks
Thomas Doekes
Thomas Doekes
Thomas Jurjens
Tiete Tjeerds
Tiete Willems
Tjepke Baukes
Trijn Gatses
Trijntje Louws
Trijntje Sjoerds
Wijbe Gerbens
Willem fepes
Wybe Pieters
Yb Lolkes
Yeb Joukes
Yede Remmerts

Aanslag

nr: 1
Naam: Nieuwenhuis
Standaard Naam: Arnofdus
Aanslag: 900 (guldens - stuivers - centen)
Van: 1756 Tot: 1777
Refno:

Personele Kohieren van Wonseradeel

Het Personele kohier is in een register van een jaarlijks geheven vermogensbelasting. tarief was 1.1% met een ingebouwde variatie, afhankelijk van het getaxeerde vermogen, 1% beneden de ƒ1000,- , de honderdste penning genaamd. Vanaf ƒ1000, - werd 1.1% geheven; de honderdste en duizendste penning. In de jaren 1723 - 1726 en 1732 - 1741 werd enkel de 100ste of 125ste penning geheven.
In het linker venster ziet u een lijst met van personen uit Tjerkwerd. Klik op een naam en in dit venster verschijnt de persoon met de volledige naam en de te betalen belasting. kl betekent kleine aanslag 260 gulden.; gr betekent grote aanslag 520 gulden.