Bewoners 1818

Nr Huisnr Man Vrouw Beroep refno
1 1 Bruinsma, Douwe Thijses Dijkstra, Sjoerdje boer
2 2 Bruinsma, Klaas Thijses arbeider
3 2 De Boer, Wijbren Sijbrands Dijkstra, E. arbeider
4 2 Yedema, Yede Willems Jacobs Teatske arbeider
5 3 Zijsling, Hans Jans Reidsma, Y Djeurres boer
6 4 Minnema, Doede timmerbaas
7 4 Bernarda, Gatse Jacobs Dijkstra, Gerritje Klases timmerbaas
8 5 Baarda Wiersma, Tjitske Dirks tapster
9 5 Postma, Romke Johannes Tjerks, Trijntje koopman
10 5 Wiersma, Tjitske Dirks tapster
11 5 Wiersma, Tjitske Dirks tapster
12 5 Gosliga F. A klerk
13 6 Posthumus, Romke J Tjerks Trijntje koopman
14 7 Krijtenburg, Gerrit Takes Isaaks Marijke Schoenmaker
15 7 Jacobs, Sietske naaister
16 7 jacobs,Teatske naaister
17 8 Cuipers, Dirk Isaaks Broersma, Saapke J kuiperssche
18 9 Bakker, Ids Joekes Minnema P bakkerin
19 9 Engwirda, harmen Ages v.d. Werf, Trijntje Feddes
20 9 Postma, Pieter Jouwes martens, Sijtske Jans slagter
21 9 Yedema, Yede Willems Faber, ? Jacobs arbeider
22 10 Postma, Yke jouwes De Boer, Minke H arbeider
23 10 Postma Tjamke jouwes arbeider
24 10 Postma Pieter jouwes Martens Sijtske slagter
25 11 van der Veer, Rintje Sjoerds Piekes, Jantje onderwijzer
26 12 van der Wal, Richolt Douwes, Jetske arbeider
27 13 Posthumus, Rienk O. Ruurds, Trijntje winkelier
28 13 Steenbergen, Johannes Brouwer, Akke Matthijs winkelier
29 14 Visjjan(?), Sijbren Annes timmerknegt
30 15 Piekema, Pieke A Ysbrands, els winkelier
31 15 Piekema, Jan P kleermaker
32 16 Winsemius, Wytse Leen, Baukje Willems predikant
33 17 Attes, Trijntje arbeidster
34 17 ates, Sjoukje arbeidster
35 17 Kuipers, Hinke hiddes arbeidster
36 17 Nijland, Johannes Gerrits Tijmstra, Sjuttje Gerrits timmerbaas
37 18 Huitema, Tjerk Huites Attes Agnietje boer
38 19 ???, Sipke Rommerts, Hieke timmerman
39 19 Bernarda, Gatse Jacobs Dijkstra, Gerritje Klases arbeider
40 19 Adema, Hendrik Ates Dijkstra, Trijntje Oenes arbeider
41 19 Widmers, Cornelis Hiddes, Gretske arbeider
42 19 Koster, Bernardus Dijkstra, Ybeltje Klases verwer
43 19 Steenbergen,Johannes Mathias, Akkes arbeider
44 19 Jelles, Akke geen
45 20 Kingma, Jans Tjebbes Ruurds, Bokke geen
46 20 Yedema, Yede Willems Faber, Teatske Gerbens timmerknegt
47 20 kingma, Ype Jans Sjoerds, Gatske arbeider
48 20 Kingma, Hessel Jans Brouwer, Grietje arbeider
49 20 Kingma, Gosse Tjebbes Geerts, Trijntje slagter
50 22 Jetsinga, Klaas Jetses Baarda, Aaltje Y koemelker
51 23 Dijkstra, Folkert boer
52 23 Dijkstra, Jan Folkerts Poelma, Baukje Attes boer
52 25 Attema, Sjoerd Ottes v.d. Zee, Yettje Sjoukes arbeider
53 24 Huitinga, Jurjen Jelles Tolsma, boer
54 25 Nijholt, Berend Klases van der Meer, Grietje R arbeider
55 26 Yebma, Sijtse Sjoerds Geerts, Froukje bakkerin
56 27 Homminga, Eling Sybes Flapper, Akke Sikkes bakkerin
57 27 Wed. Wiebe Siebes boerin
58 27 Hieske fokkes Flapper boerin
59 28 Posthumus, Obe R Sibbeltje Aukes boer
60 28 Posthumus Atte R Geerts Hiskje boer
61 28 Boer, Cornelis Douwes Posthumus, Antje Obes arbeider
62 29 Yntema, Ulbe Feikes Flapper, Marijke bakkerin
63 30 van der Werf, Sjoerd Jorritsma, Akke boer
64 31 Hiemstra, Murk Sjoerds boer
65 32 Jouwsma, Pieter Sierks Jans, Wijpkjen boer
66 33 Abbema, Douwe P Gbangma, Trijntje boer
67 33 van Ring A Velinga, Dieuwke G chirurgijn
68 33 Tadema, Tietje
69 34 Huitinga, Lijckle Jurjens Klases, Fokeltje boer
70 34 de Boer, Wijbren Sijbrands Dijkstra, Entje boer
71 35 Bruinsma, Pieter Romkes, Trijntje boer
72 35 Ringnalada, Klaas Bruinsma, Klaske arbeider
73 36 Andersma, Otte Andries Hiddes, Baukje boer
74 37 Sijperda, Rintje Oenes Buringa, Maike B boer
75 37 de Boer, Eeltje Theunis Buwalda, Wijbrig Jans boer
76 38 Hijlkema, Sible Karstens Willems Tietje boer
77 38 Hijlkem, Karts Sibbles Eelkema, Jeltje Reins arbeider
78 39 Pietersma, Yme Pieters Douwes, Sjieuke boerin
79 40 Fortuin, Hans Joh Sjoerds, Trijntje boer
80 41 Sijmonsma, Eke Sijmons lases, Tjitske boerin
81 42 Van der Weij, Johannes A Ybma, Dieuwke Jans boer
82 42 van der Weij, Rein Oukes boer
83 43 Sijperda Bauke Oenes Jorritsma, Ruurdje J boer
84 44 van der Zee, Hijltje Hepkes Takema, Tjerkje Jans boerin
85 45 Yntema, Obe Pieters Ulbes, Wijpkjen boer
86 46 Rusticus, Sjoerd Hotses Aukes, Klaske boer
87 47 Hiemstra, Sijmon Sjoerds, Antje boer
88 47 Antje Douwes
89 48 Schuurmans, Thomas Botes, Jetske boer
90 49 Terpstra, Sijtse Douwes Jorna, Antje Ales boer
91 49 van der Weij, Klaas Langedijk, Aaltje Jantjens boer
92 50 Jorritsma, Hotse J de Gravere, H boer
93 51 deBoer, Sijbren Baukes Joostes, Antje boer
94 52 Brandsma, Pier Jarigs Subolts, Trijntje boer
95 52 Hoekstra, Johannes Jans Wieringa, Baukje zetmeier
96 52 Terpstra, Sijtse Douwes Jorna, Antje Ales boer
97 53 Dijkstra, Klaas Yebs Geerts, Janneke boerin
98 54 Yedema, Willems Y Diewkes wed arbeider
99 55 v.d. Meer, Lolle Hessels Johannes, Yetje boer
100 56 Oostra, Sijbren Gerrits Broers, Lijsbeth boer
101 57 Yedema, Willems Yedes arbeider
102 58 Haagsma, Jetse Siebes Thomas, Hiske boer
103 59 Hiemstra, Jildert Joekes, Reinske boer
104 60 Hannema, Jetse Hiemstra, antje J boer
105 61 Galema, Ysbrand Simonsma, Ytje Jans boer
106 61 Visser, Sijbren Annes van der Meer, Stientje Klases timmerknegt
107 61 Baarda, Engele Kingma, Antje veldwachter