Bewoners 1744

Nr Naam Aangeboden Vermogend Personen Refno
  1 Fonger Klases sijn vrouw 2 kinders 4-0-0 0 4 21
  2 Sieds Jans Sijn vrouw 4 kinders 2 - - 0 6
  3 tiedse Douwes sijn vrouw 2 kinders en een meijd 7 - - 0 5
  4 De wed: Auke Homminga een kind en 2 dienstboden 4 - - 0 4
  5 Fijke Zijtses, sijn vrouw 4 kinders en sijn moeder 5 - - 0 7
  6 Jan Berends, sijn vrouw 1 - - 0 2
  7 Johannes Broers, sijn vrouw 2 kinders 5 - - 0 4
  8 Hijlke Sjoerds, sijn vrouw 3 kinders eem meijd 5 - - 0 5
  9 Gerben Takes, sijn vrouw 4 kinders 5 - - 0 6
  10 Gossen Gerbens, sijn vrouw 2 kinders en een kostganger 6 - - 0 5
  11 Ds. Jacobus Ecoma 1 dogter 10 - - 0 2
  12 Johannes Lieuwes sijn vrouw 4 kinders 3 - - 0 6
  13 Wijbren Hiddes sijn vrouw en 3 kinders 4 - - 0 5
  14 Ynse Sjoerds sijn vrouw vier Kinders 3 - - 0 6
  15 Jelle Anes, sijn vrouw 4 kinderen 6 - - 0 6
  16 Douwe Donia sijn vrouw 1 kind 1 meijd 1 knegt 12 - - 0 5
  17 Jan Tjerks wed 1 kind 1 meijd 1 knegt 5 - - 0 4
  18 Jacob Emkes sijn vrouw 3 kinderen 5 - - 0 5
  19 Trijnt Bierema Wed S Gerlsma 4 kinders 2 dienstbodes 40 - - 0 7
  20 Foeke Wijbes 1 - - 0 1
  21 Foekje Reenstra Wed Tjepke Gerlsma 2 kinderen 1 meid 1 knegt 35 - - 0 5
  22 Douwe Wijbes sijn wijf 1 kind 6 - - 0 3
  23 Douwe Tietes vrijgesel 1 -10- 0 1
  24 Sicke Harmens 1 -10- 0 1
  25 Augustinus Jelmers sijn vrouw 1 kind 7 -10 - 0 3
  26 Sake (Janke) Johannes 3 kinders 2 - - 0 4
  27 Sipke Reins 4 kinders 2 - - 0 5
  28 Beern Hendriks sijn vrouw 1 kind 1 kostganger 2 - - 0 4
  29 Marij Rienks en en dogter 2 - - 0 2
  30 Zaak Jacobs 1 - - 0 1
  31 Pieter Beerns sijn vrouw 3 - - 0 2
  32 De wed. Jan Zijsling 2 - - 0 1
  33 Haite Jeltes Wed 3 kinderen 1 - - 0 4
  34 Oene Ypkes 1 -10 - 0 1
  35 Pijke Pieters 3 kinder 4 - - 0 4
  36 Sijbe Rommerts sijn vrouw 1 kind 4 - - 0 3
  37 Gerrijt Hendriks sijn vrouw 1 kind 4 - - 0 3
  38 Marten Alberts sijn vrouw 3 - - 0 2
  39 Age Zijdses 2 kinder 1 meijd 6 - - 0 4
  40 Johannes Fockes sijn vrouw een kind 5 - - 0 3
  41 Douwe Obes sijn vrouw 5 kinders 1 meijd 25 - - 0 8
  42 Willem Ypes, sijn wijf 3 kinders 1 meijd 1 knegt 10 - - 0 7
  43 Jan Andries sijn wijf en 3 kinders 10 - - 0 5
  44 Foppe Rommerts sijn wijf 2 kinders en schoonmoeder en 1 meijd 8 - - 0 6
  45 Geert Aukes, sijn vrouw 2 dienstboden 2 kinders 6 - - 0 5
  46 Jorrijt Murks sijn vrouw 1 knegt 7 - - 0 3
  47 Paulus dses, 1 kind 1 meijd 6 - - 0 3
  48 Beern Bernardus sijn vrouw 2 kinders 1 meijd 3 - - 0 5
  49 Douwe Leeuwkes een meijd 3 - - 0 2
  50 Watse Feddes sijn vrouw 3 - - 0 2
  51 Anne Wijbes sijn vrouw 6 kinderen 6 - - 0 8
  52 Gerrijt Tjalkes sijn vrouw 1 meijd 5 - - 0 3
  53 Lieuwe Heerkes sijn vrouw 5 kinderen 8 - - 0 7
  54 Jan Obes wed 2 kind 1 knegt 5 - - 0 4
  55 Rien Alles Sijn vrouw 1 kind 2 dienstboden 15 - - 0 5
  56 Loeke Ybs sijn vrouw 3 kinderen 1 knegt 9 - - 0 6
  57 Heere Haantjes een meijd een knegt 6 - - 0 3
  58 Gerben Clases een wijf vier kinderen 3 - - 0 6
  59 Simen Jans Sijn wijf 4 kinderen 3 - - 0 6
  60 Age Lieuwes een meijd 3 - - 0 2
  61 Folkert Paulus sijn vrouw en 2 kinders 6 - - 0 4
  62 Gerrijt Jans een knegt 1 meijd 6 - - 0 3
  63 Ysbrand Andrijs sijn wijf 3 kinders 4 - - 0 5